Chuyên đề Soda - UPDATE liên tục

Trung tâm đào tạo pha chế Nguyên Khoa F&B

1.000.000đ
199.000đ

Chuyên đề Hibicus - UPDATE liên tục

Trung tâm đào tạo pha chế Nguyên Khoa F&B

1.000.000đ
299.000đ

Chuyên Đề Trà Sữa Nâng Cao - UPDATE Liên Tục

Trung tâm đào tạo pha chế Nguyên Khoa F&B

1.000.000đ
199.000đ

Chuyên đề Milo Dầm - UPDATE liên tục

Trung tâm đào tạo pha chế Nguyên Khoa F&B

999.000đ
199.000đ

Chuyên đề Trà Chanh - UPDATE liên tục

Trung tâm đào tạo pha chế Nguyên Khoa F&B

1.000.000đ
199.000đ

Chuyên Đề Cà Phê - UPDATE Liên Tục

Trung tâm đào tạo pha chế Nguyên Khoa F&B

1.000.000đ
199.000đ

Chuyên đề Trà Trái Cây - UPDATE Liên Tục

Trung tâm đào tạo pha chế Nguyên Khoa F&B

1.099.000đ
199.000đ

Chuyên đề Trà Sữa Truyền Thống và Trà Sữa Hương - UPDATE Liên Tục

Trung tâm đào tạo pha chế Nguyên Khoa F&B

1.199.000đ
199.000đ