KHÓA HỌC PHA CHẾ TỔNG HƠP

Trung tâm đào tạo pha chế Nguyên Khoa F&B

5.000.000đ
990.000đ

KHÓA HỌC PHA CHẾ TỔNG HƠP CƠ BẢN

Trung tâm đào tạo pha chế Nguyên Khoa F&B

1.000.000đ
199.000đ

KHÓA HỌC PHA CHẾ KINH DOANH (Miễn Phí)

Trung tâm đào tạo pha chế Nguyên Khoa F&B


Miễn phí